خانه همه چیز از همه جا

همه چیز از همه جا

everything from everywhere