خانه تجارت و اقتصاد هوش فردی و ارتقائ شخصی

هوش فردی و ارتقائ شخصی

موضوعاتی که در این گروه تحت پوشش قرار میگیرد

هدف گذاری . اعتماد به نفس . فن بیان . فنون مذاکره . ارتباط با دیگران . زبان بدن