پرشیا خودرو شرایط فروش بی ام و ایکس ۳ و ایکس ۴ را اعلام کرد

10
خودرو مدل تیپ ۱۸ ماهه ۲۴ ماهه پیش پرداخت (تومان) اقساط (تومان) پیش پرداخت (تومان) اقساط (تومان) X4 xDrive28i ۲۰۱۶ Essential ۲۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ۱۲ میلیون و ۴۲۰ هزار ۲۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار ۱۹۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ۱۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار ۱۲ میلیون و ۱۰ هزار ۱۵۷ میلیون و ۹۰۰ هزار ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار ۱۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار ۱۴ میلیون و ۲۴۰ هزار ۲۰۱۶ Convenience ۲۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار ۱۳ میلیون و ۳۶۰ هزار ۲۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار ۱۰ میلیون و ۵۹۰ هزار ۲۰۷ میلیون و ۹۰۰ هزار ۱۶ میلیون و ۲۳۰ هزار ۲۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ۱۲ میلیون و ۹۱۰ هزار ۱۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ۱۹ میلیون و ۱۸۰ هزار ۱۷۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ۲۰۱۶ Comfort ۲۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ۱۳ میلیون و ۶۷۰ هزار ۲۵۳ میلیون و ۱۰۰ هزار ۱۰ میلیون و ۸۴۰ هزار ۲۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ۱۶ میلیون و ۶۲۰ هزار ۲۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ۱۳ میلیون و ۲۱۰ هزار ۱۷۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ۱۹ میلیون و ۶۳۰ هزار ۱۷۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ۱۵ میلیون و ۶۶۰ هزار ۲۰۱۶ Exclusive ۲۵۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ۱۳ میلیون و ۹۸۰ هزار ۲۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ۱۱ میلیون و ۹۰ هزار ۲۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ۱۶ میلیون و ۹۹۰ هزار ۲۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ۱۳ میلیون و ۵۱۰ هزار ۱۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار ۲۰ میلیون و ۸۰ هزار ۱۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزرا ۱۶ میلیون و ۲۰ هزار ۲۰۱۷ Comfort ۲۷۲ میلیون ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار ۲۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ۲۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار ۱۷ میلیون و ۹۴۰ هزار ۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ۱۴ میلیون و ۲۷۰ هزار ۱۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ۲۱ میلیون و ۱۹۰ هزار ۱۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ۱۶ میلیون و ۹۱۰ هزار ۲۰۱۷ Dynamic ۲۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار ۱۴ میلیون و ۹۱۰ هزار ۲۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ۱۱ میلیون و ۸۳۰ هزار ۲۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ۱۸ میلیون و ۱۳۰ هزار ۲۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار ۱۴ میلیون و ۴۲۰ هزار ۱۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ۲۱ میلیون و ۴۲۰ هزار ۱۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ۱۷ میلیون و ۹۰ هزار ۲۰۱۷ Exclusive ۲۸۰ میلیون و ۶۰ هزار ۱۵ میلیون و ۲۲۰ هزار ۲۸۲ میلیون ۱۲ میلیون و ۷۰ هزار ۲۳۷ میلیون ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ۲۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ۱۴ میلیون و ۷۲۰ هزار ۱۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ۲۱ میلیون و ۸۷۰ هزار ۱۹۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ۱۷ میلیون و ۴۵۰ هزار

gadgetnews